• مدیران ستادی و مراکز

   استان چهارمحال و بختیاری
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   آقای دکتر علی سامان پور مدیر کل 038 33377049 33377049
   آقای دکترمحمدرضا نوریان رییس معاینات 038 33341713 33377049
   خانم زهرا علایی امور اداری 038 33377180 33377049
   آقای یزدان شاهینی حسابداری 038 33331782 33377049
   آقای باقری ذیحسابی 038 33331782 33377049
   آقای منصور کارگر مسئول آمار وکارگزینی 038 33347678 33377049
   آقای دکتر نوریان مسوول سالن تشریح 038 33377103 33377049
   خانم مریم مهین پور مسول دفتر مدیریت 038 33377100-1 33377049
   آقای اکبر قجاوند روابط عمومی 038 33331781 33377049
   آدرس: شهرکرد – چهار راه شریعتی تقاطع فارابی ( آدرس فعلی ) شهرکرد – بلوار امام خمینی – روبروی گلزار شهدا ( آدرس جدید ) کدپستی: 8815843417
   شهرستان ها
   شهرستان بروجن
   دکتر اکرم خدیوی بروجن 038 34243633 34243633
   آدرس: بروجن – خیابان بوذر جمهر - ساختمان قدیمی آزمایشگاه بروجن کدپستی: 8871653374
   شهرستان لردگان
   دکتر مسعود علی عسگری لردگان 038 34443700 34443700
   آدرس: لردگان – خیابان هفده شهریور - جنب منابع طبیعی شهرستان کدپستی: 8891673881
   شهرستان فارسان
   دکتر مهرشاد طهماسبی فارسان 038 33224899 33224899
   آدرس: فارسان میدان دفاع مقدس محل سابق دادگستری کدپستی: 8861798717