FA | EN | AR
1397/02/04
جمع بازديدكنندگان امروز: 131
جمع بازديدها تاكنون: 439231
 994 بازدید

بذر پيشنهاد (زمينه های پيشنهادی)

 

ارائه پيشنهاد توسط کارکنان می تواند در تمامی زمينه های تخصصی و عمومی دستگاه و درجهت بهسازی و اصلاح نظام ها و فعاليتهای دستگاه باشد و درچارچوب نظام اداری نيز پيشنهادها می بايست مرتبط با برنامه تحول در نظام اداری بوده و ازجمله در موارد ذيل مطرح و ارائه گردد:

 نحوه استفاده بهينه از امکانات , ساختمانها و فضاها

 شيوه های بهره مندی از درآمدهای اختصاصی جهت نيل به اهداف سازمان

 صرفه جويی در هزينه و استفاده بهينه از منابع

 اصلاح و تغيير مقررات , آيين نامه ها و دستورالعمل های کاری , ساختارسازمانی و گردش کار موجود

 پيشنهاد سيستم و سازماندهی گردش اطلاعات در سازمان

 حذف , ادغام و اصلاح فرم ها

 چگونگی توسعه و گسترش اتوماسيون اداری , بهبود شيوه های توليد و فن آوری اطلاعات درسطح سازمان و نهايتاً درسطح کشور

 شيوه توليد , نگهداری و دسترسی به آمار اطلاعات , اسناد و مدارک با رعايت سطوح طبقه بندی

 شيوه های مناسب انتخاب و انتصاب مديران در سازمان

 واگذاری اختيارات متناسب با نوع وظايف محوله

 بهبود شيوه های ايجاد انگيزش و امنيت شغلی کارکنان

 نحوه مشارکت مديران و کارکنان در تصميم گيری

 روش تکريم متقابل پرسنل و مديران

 چگونگی نظام مند کردن امور رفاهی کارکنان

 بهبود و ارتقای ارتباطات سازمان با ساير دستگاهها و جامعه

 بهبود شيوه های افزايش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی جهت مردم و مجريان

 اصلاح و ابداع شيوه های خدمت رسانی به مردم و تامين امکانات و پشتيبانی لازم در چارچوب قانون

 اصلاح و بهبود شيوه های آموزش و ارتقای آگاهی های کارکنان و مراجعين

 شيوه های گسترش بهره گيری از امکانات داخل و خارج کشور در بخش های آموزش و پژوهش

 ارايه راه کارهای مناسب به منظور استفاده از تجربيات ساير کشورها در زمينه پزشکی قانونی با شرايط مشابه

 بهبود شيوه های تخصيص حواله اعتبارات و جذب آنها و روش های تسهيل در جذب اعتبارات بانکی

 


ارش؛ نشریه داخلی سازمان

آمار

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: شهرکرد، چهارراه شريعتي کدپستی: 8815843417
تلفن: 3330549، دورنگار: 3330549،
پیام کوتاه: 20001372