•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1نزاع
   pdf
   30.95 کیلوبایت
   2غرق شدگی
   pdf
   30.86 کیلوبایت
   3مسمومیت با گاز
   pdf
   30.55 کیلوبایت
   4سوختگی
   pdf
   30.82 کیلوبایت
   5برق گرفتگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت
   6سوختگی
   pdf
   30.72 کیلوبایت
   7غرق شدگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   8برق گرفتگی
   pdf
   30.77 کیلوبایت
   9مسمویت با گاز مونواکسید کربن
   pdf
   30.51 کیلوبایت
   10نزاع
   pdf
   30.9 کیلوبایت
   11حوادث رانندگی
   pdf
   45.7 کیلوبایت